o-nassluzbycennikodkazykontakt
Kancelária JUDr. Lucie Mikušovej poskytuje právne služby odplatne (za odmenu), a to v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti      Slovenskej     republiky      č.     655/2004     Z.z.
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom, pričom v odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne    práce    a  iné    práce    vykonané    v   súvislosti
s poskytovaním právnych služieb.
Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Výška zmluvnej odmeny nemôže byť v rozpore s dobrými mravmi.
Advokát sa s klientom môže dohodnúť na odmene:
point Hodinová odmena
  • môže sa dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby
point Paušálna odmena
  • môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, prípadne za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
point Podielová odmena
  • môže sa dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.
point Tarifná odmena
  • základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.
Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby z tarifnej hodnoty je
do 165,97 €16,60 €
nad 165,97 € do 663,88 €16,60 €
+ 1,66 € za každých aj začatých 33,19 € prevyšujúcich sumu 165,97 €
nad 663,88 € do 6.638,78 €41,49 €
+ 9,96 € za každých aj začatých 331,94 € prevyšujúcich sumu 663,88 €
nad 6.638,78 € do 33.193,92 €220,74 €
+ 16,60 € za každých aj začatých 1. 659,70 € prevyšujúcich sumu 6.638,78 €
nad 33.193,92 €486,29 €
+ 6,64 € za každých aj začatých 3. 319,39 € prevyšujúcich sumu 33.193,92 €.

Za tarifnú hodnotu veci sa považuje výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka. Za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky a hodnota záväzku.

point Náhrada výdavkov
V zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z. má advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na:

a)náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
b)v prípade úkonov mimo sídla kancelárie vzniká nárok na náhradu za stratu času, ktorý bol strávený cestou na miesto úkonu (a späť),
c)pri úkonoch akceptovaných v rámci tarifnej odmeny má kancelária nárok na tzv. režijný paušál, ktorý predstavuje paušálnu náhradu miestnych telekomunikačných a prepravných nákladov.
 
Pozadie