o-nassluzbycennikodkazykontakt
Oblasť poskytovania právnych služieb advokátskou kanceláriou zahŕňa komplexné právne poradenstvo slovenským právnickým osobám (obchodné spoločnosti), podnikateľom ako aj fyzickým osobám. Medzi hlavné oblasti činnosti advokátskej kancelárie okrem iného patria:
point Občianske právo
 • spisovanie zmlúv
 • poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok
 • náhrada škody
 • zastupovanie pri sporoch v občianskoprávnych konaniach
point Rodinné právo
 • rozvody
 • vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • výživné
point Právo v oblasti nehnuteľností
 • právny servis pri kúpe, predaji, založení, nájme, podnájme a iných operáciách týkajúcich sa nehnuteľností
 • spisovanie zmlúv a stanovísk
 • zastupovanie pri sporoch týkajúcich sa nehnuteľností
point Pracovné právo
 • pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti
 • náhrada škody
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
point Obchodné právo
 • zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností
 • obchodné zmluvy
 • poradenstvo, riešenie a vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch
point Daňové právo
 • právne poradenstvo v oblasti hmotného a procesného daňového práva
 • právne posúdenie vzťahov v súlade s príslušnými daňovými predpismi
 • zastupovanie v daňovom konaní
 • zastupovanie v daňovoprávnych sporoch
 • zastupovanie v sporoch o náhradu škody spôsobenú nesprávnym úradným postupom
point Zmenkové právo
 • právne poradenstvo v oblasti zmeniek
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
 
Pozadie